Kategori Arşivleri: Genel

Sentez ve Mekansal Stratejiler

Afet Riski Muhtemel afet senaryolarına yönelik risk durumu analiz edilerek, söz konusu analizler ışığında Mekansal Stratejiler üretilmektedir. Zemin Yapısı Jeolojik ve Jeoteknik etüdler irdelenerek proje alanının zemin yapısı incelenir. Çevre ve Doğal Alanlar Yapılı çevre kadar, proje alanındaki yapılaşmamış çevrenin ve doğal niteliği bozulmamış alanların tespiti önem arz etmektedir. Fiziksel Yapı Fiziksel yapı, çoğu zaman […]

Sosyo Ekonomik Analizler

Nüfus Verileri Çalışma alanına yönelik araştırmalar, TÜİK verileri ve çeşitli projeksiyon yöntemleriyle Nüfus ve Hane Halkı analizleri hazırlanmaktadır. Eğitim Düzeyleri Çalışma alanına yönelik Okur Yazarlık ve Eğitim Seviyesi gibi analizleri hazırlanmaktadır. İşgücü Gelir ve Ekonomik Durum Sektörlere yönelik gelir ve ekonomik durum verileri irdelenerek analizler hazırlanır. Afet Verileri Kentsel Dönüşümün süreçlerinin en önemli hedeflerinden biri […]

Gayrimenkul Değerleme

Keypix KEYpix modeli için gerekli olan parametreler, hak sahipliği çalışmaları kapsamında saha tespiti verilerinden elde edilmiştir. KEYpix modeli çalışma alanında bulunan yapıların taban alanlarının ortalama büyüklüğünün yarısı kadar karolaj sisteminde, her bir kutuya değer tayin edilerek değer bandı oluşturulmasıdır. Değerleme Yöntemleri Değerleme sürecinde üç tür değerleme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar;• Maliyet Yöntemi• Emsal Satışların Karşılaştırılması Yöntemi• […]

Hak Sahipliği Tespiti

Arazi Tespiti Arazi tespit çalışmaları, proje sözleşmesi ve teknik şartnamesinde istenilen bilgi ve belgelerin sahadan toplanması aşamasıdır. Söz konusu çalışmalarda, Arazi Tespit Föyü yardımıyla Alansal – Yapısal tespitler ile Fotoğraflama ve belgeleme çalışmaları yer almaktadır. Alansal Analizler Arazi Kullanım, Donatı Ağları, Parsel Büyüklükleri, Eğim, Eşyükselti, Yöneliş, Mülkiyet, Yerleşime Uygunluk gibi pek çok mekansal analizin yapıldığı […]

Mevcut Durum Analizleri

Genel Bilgiler Proje alanına ilişkin literatür taraması yapılan aşamadır. Tarihsel Gelişme Proje alanına ilişkin bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte konumlanmanın yapıldığı, kent bütünü ve varsa proje alanının tarihsel gelişiminin araştırıldığı aşamadır. Üst Ölçek Yaklaşım Şemaları Proje alanına ilişkin merkezi ya da yerel kalkınma stratejileri, planlanan yatırımlar, eşiklerin belirlendiği aşamadır. Yakın Çevre İlişkileri Kentin coğrafyası, kültürel […]

İş Planı ve Ekip organizasyonu

İş Planının Oluşturulması Sözleşme ve/veya Teknik Şartname doğrultusunda verilecek olan hizmetler ile bu hizmetlerin başlangıç bitiş tarihlerinin de yer aldığı iş planı hazırlanarak işveren ile paylaşılır. Proje Ekibinin Organizasyonu İş planı kapsamında, çalışmaya dahil edilecek uzman ekiplerin belirlenmesi önemlidir. Meslek grupları ve şirketler bünyesinde, hatta aynı meslek grupları içerisinde bile farklı uzmanlıklar ve tecrübelere sahip […]

Kentsel Strateji Eylem Planı

Sorunlar ve Potansiyeller Vizyon, Hedef ve Stratejiler Açık Alan ve Peyzaj Kurgusu Çalışma Alanı için ön görülen açık alan politikaları ve çerçevesi, tasarım ve uygulama noktasında yol gösterici olmaktadır. Yeşil sürekliliği ve erisebilirligi tasarımda öncelikli adımlar olarak belirlenmekte, farklı kullanım alanları yaratılmaktadır. Çalışma alanındaki genel peyzaj yaklaşım önceliğimiz alanı yaşanabilir kılmak ve kent dokusunda sürdürülebilirliği […]

İmar Planları

İmar Planının Oluşturulması Kentsel sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından bir tanesi olan planlama hizmetleri, saha çalışmaları ile elde edilen verilerin işlenmesi, ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, alanın sosyal, ekonomik ve fiziki özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sunulmaktadır. Şehir planlamasına ilişkin çalışmalarımızın arasında ; Çevre Düzeni Planları​ Nazım İmar Planları​ Uygulama İmar […]

Matematiksel Model ve Fizibilite

Kriterlerinin Belirlenmesi & Dağıtım ve Uygulama Modelleri Kentsel Dönüşüm süreçlerinde, hak sahipleri ile uzlaşmak için kullanılacak kriterler belirlenerek bu kriterler ve katsayıları ile modeller çalışılmaktadır. İcmal Listelerinin Revizyonu Yapılan tüm çalışmalar neticesinde vatandaşlara iletilecek teklifin belirlenmesi en önemli konudur. Vatandaşların toplanan bilgi ve belgeler ile, vatandaşların talepleri doğrultusunda uzlaşma modeli kurulur. Tüm bu modelin uygulandığı […]

Uzlaşma ve Protokoller

Uzlaşma Ekibi Organizasyonu Uzlaşmak, Kentsel Dönüşüm projelerinin en meşaketli süreci gibi algılansa da Hak sahipleri ile ortak dili konuşan, teknik ve hukuki açıdan doğru iletişimi kuran bir ekip ile kolaylaşmaktadır. Bu nedenle proje detaylarına göre uzlaşma ekibinin organizasyonu önem kazanmaktadır. Uzlaşma Görüşmeleri Belirlenen uzlaşma modeline göre, daha önce belirlenen iş planı çerçevesinde hak sahipleri ile […]